Algemeen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden gelden voor:

 • alle diensten en producten van Rijles Zonder Stress, welke geleverd worden door juridisch en economisch zelfstandige rijscholen (“de rijschool”), die op franchisebasis handelen onder de naam Rijles Zonder Stress (te herkennen als: <<<naam zelfstandige rijschool>>> h.o.d.n. Rijles Zonder Stress).
 • iedereen die deze diensten en producten afneemt (“de leerling”), ook als hiervoor geen lesovereenkomst is afgesloten (bijvoorbeeld in geval van afname van losse diensten en/of producten in plaats van een volledig rijlespakket).

In deze algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van zowel de leerling als de rijschool beschreven.

Verplichtingen rijschool

 • De rijschool en instructeur voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 • De rijschool verzorgt de rijlessen in een moderne en deugdelijke auto die voldoet aan de voertuigeisen van het CBR.
 • De rijschool levert de afgesproken diensten en producten tegen de afgesproken prijs. De rijschool mag deze prijs gedurende de lesovereenkomst binnen het door de leerling gekozen rijlespakket niet wijzigen. Is er geen lesovereenkomst getekend (bijvoorbeeld in geval van afname van losse diensten en/of producten in plaats van een volledig rijlespakket), dan mag de rijschool prijswijzigingen per de door de rijschool geplande ingangsdatum doorvoeren.
 • De rijschool gebruikt de afgesproken lestijd (minimaal een blok van 2 uur) volledig voor de rijopleiding, tenzij de leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zich een zodanig onvoorziene omstandigheid voordoet (buiten de invloedssfeer van de rijschool), waardoor de volledige lestijd niet aan de rijopleiding kan worden besteed, is de rijschool niet verplicht deze rijlessen aan de leerling terug te betalen of de lestijd te compenseren.
 • De rijschool houdt de vorderingen van de leerling bij (op een RIS-instructiekaart) en de instructeur bespreekt deze tijdens de rijles met de leerling. Zo weet deze precies hoe ver hij of zij al is in de rijopleiding en kan er een goede inschatting gemaakt worden hoeveel lessen er nog nodig zijn en waar aan gewerkt moet worden.

Verplichtingen leerling

 • De leerling is tijdens de rijlessen verplicht alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 • De leerling dient tijdens de rijopleiding een identiteitsbewijs bij zich te hebben (dit geldt ook tijdens de proefles).
 • De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en locatie voor de geplande rijlessen. De rijschool houdt een wachttijd aan van 15 minuten. Is de leerling binnen die 15 minuten niet aanwezig op de afgesproken locatie dan vertrekt de instructeur en vervalt de rijles. De kosten zijn voor rekening van de leerling.
 • De leerling dient de rijles bij verhindering minimaal 3 volle werkdagen* van tevoren af te zeggen. Dit kan ‘schriftelijk’ via e-mail, whatsapp of SMS (om een eventuele discussie over het wel of niet tijdig afzeggen te voorkomen). Indien de rijles(sen) niet tijdig zijn afgezegd, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
  * Onder werkdagen verstaan wij: maandag t/m vrijdag 08:00-18:00 uur, uitgezonderd feestdagen. Ook als de betreffende rijschool / rijinstructeur andere werktijden hanteert.
  Voorbeeld 1: Wil de leerling de les van vrijdag 14:00 uur kosteloos annuleren? Dan moet de leerling deze les de dinsdag daarvoor vóór 08:00 uur afzeggen (want: dinsdag, woensdag en donderdag zijn dan 3 volle werkdagen).
  Voorbeeld 2: Wil de leerling de les van maandag 14:00 uur kosteloos annuleren? Dan moet de leerling deze de woensdag daarvoor vóór 08:00 uur afzeggen (want: woensdag, donderdag en vrijdag zijn dan 3 volle werkdagen).
  Voorbeeld 3: Wil de leerling de les van maandag 19:00 uur kosteloos annuleren, dan moet de leerling deze de donderdag daarvoor vóór 08:00 uur afzeggen (want: donderdag, vrijdag en maandag zijn dan 3 volle werkdagen).
 • De leerling kan eenmaal ingekochte CBR examens niet meer annuleren. Het volledige bedrag van het examen, zoals vermeld op onze website, wordt dan bij de leerling in rekening gebracht.
 • De leerling dient door te blijven lessen, wanneer in overleg met de rijschool een datum voor een praktijkexamen of Tussentijdse Toets is ingepland. Dit met een minimum van (gemiddeld) 1 keer per week een blok van 2 uur. Houdt de leerling zich hier niet aan, dan is de rijschool gerechtigd het examen te annuleren. Ook hier geldt dat het volledige bedrag van het examen, zoals vermeld op onze website, bij de leerling in rekening wordt gebracht.
 • De leerling dient medisch geschikt te zijn om een voertuig te besturen. De leerling is verplicht tijdens de rijlessen geheel vrij te zijn van alcohol, verdovende middelen of (genees)middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij (een vermoeden van) gebruik of misbruik hiervan of welke vorm van ongeschiktheid dan ook, is de instructeur niet verplicht rijlessen te geven. De rijschool is niet verplicht deze rijlessen aan de leerling terug te betalen of de lestijd te compenseren.
 • De leerling is verplicht de kosten voor de rijopleiding tijdig te voldoen aan de rijschool. Hiervan ontvangt de leerling een factuur. Het totaalbedrag (of de eerste termijn bij betaling in termijnen) dient vóór aanvang van de rijopleiding te worden voldaan. In geval van een examen geldt dat eventuele nog openstaande rekeningen vóór aanvang van het examen moeten zijn voldaan.

Aansprakelijkheid

 • De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen en examens.
 • De rijschool is verzekerd voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en aan de leerling. De rijschool beperkt haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag, dat de verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis uitkeert.
 • De rijschool is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling. Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol, verdovende middelen of (genees)middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Dit geldt ook wanneer de leerling niet bevoegd of medisch geschikt blijkt te zijn om een voertuig te besturen of wanneer de schade gevolg is van misdragingen.

Beëindiging

 • Zowel de leerling als de rijschool kunnen de rijopleiding in goed overleg beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er gedurende de rijopleiding toch geen goede klik blijkt te zijn of wanneer iemand voor een langere periode geen rijlessen meer kan nemen. 
 • In geval van misdragingen van een leerling kan de rijschool de rijles of zelf de hele rijopleiding beëindigen wanneer het gedrag van de leerling zodanig is dat niet van de rijschool verlangt kan worden deze voort te zetten. De beoordeling en het besluit hierover liggen bij de instructeur.
 • In bovenstaande gevallen geldt dat de nog openstaande rijlessen in het pakket worden gerestitueerd. Examens kunnen alleen terugbetaald worden indien deze nog niet zijn ingekocht door de rijschool. Eenmaal ingekochte CBR examens kunnen niet meer geannuleerd worden, omdat hier dan al kosten voor zijn gemaakt door de rijschool.
 • De rijschool hanteert voor rijlespakketten een geldigheidsduur van 12 maanden, ingaande op de datum van ondertekening van de lesovereenkomst. Eventueel nog openstaande (rijles)tegoeden in het pakket van de leerling, komen na deze periode van 12 maanden te vervallen.

Klachten & Geschillen

 • Goede communicatie vinden we bij Rijles Zonder Stress belangrijk. Mocht er een situatie ontstaan waarover de leerling ontevreden is, dan adviseren wij dit zo snel mogelijk persoonlijk te bespreken met de betreffende rijschool / rijinstructeur om samen tot een oplossing te komen. Mochten leerling en rijschool er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan kunnen zij zich voor advies en bemiddeling per e-mail wenden tot Rijles Zonder Stress Franchise B.V. via info@rijleszonderstress.nl (binnen 2 weken na de ontstane situatie).
 • Indien bemiddeling en het daaruit vloeiende advies van Rijles Zonder Stress Franchise B.V. naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt of de betreffende rijschool de geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling naar de rechter worden gebracht om tot een bindend oordeel te komen voor beide partijen.

Rijles Zonder Stress Franchise B.V, namens alle zelfstandige rijscholen handelend onder de naam Rijles Zonder Stress.